Text Box: Nơi Phật Đản Sanh
Vườn Lâm T́ Ni—Nê Pal
Này A Nan, nơi đây (Lâm T́ Ni) là nơi Như Lai đản sanh, là nơi mà Những người thiện tín cần viếng bái, là nơi cho ta sự hiểu biết và lĩnh hội về qui luật tự nhiên của vô thường. Hỡi A nan, những ai trong quá tŕnh chiêm bái thánh tích linh thiêng này, chính tại nơi này mà từ giă cơi trần với tâm mộ đạo, thời vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được tái sanh cơi thiện chú, cảnh giới chư thiên... (Lời Đức Phật) chi tiết ...

Quê Hương Đức Pht

Núi Linh Thu

Thành Vương Xá

n Độ

Vườn K Đà Cp Cô Độc

Thành Xá V

n Độ

T Xá Ly

Thành T Xá Ly

n Độ

TỨ THÁNH TÍCH

“ Này A Nan, sau khi ta nhập Niết bàn, các tín đồ Phật giáo có ḷng thành kính, mộ đạo và có ư tầm đạo sẽ viếng bái 4 nơi: Lâm T́ Ni – nơi ta đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng – nơi ta thành đạo, Vườn Nai – Nơi ta thuyết pháp lần đầu và Câu Thi Na – Nơi ta nhập diệt”                                                         Lời Đức Phật trước khi nhập diệt

Bốn Phật tích này là 04 địa điểm quan trọng nhất của Phật giáo được gọi là “Tứ Động Tâm” nơi mà mỗi khi viếng bái, Tâm Đạo của mỗi người sẽ được độ tŕ và rộng mở!

Sau Tứ Động Tâm, 4 Phật Tích quan trọng cần viếng bái

tiếp theo được gọi là tứ Thánh Tích

Nơi Pht Thành Đạo

B Đề Đạo Tràng—n Độ

T thi Đức Pht c̣n ti thế, B Đề Đạo Tràng đă là trung tâm Pht giáo ln. Ngày nay cũng vy, bt chp mi biến động như chiến tranh, c t́nh hy dit ca ngoi đạo, ư đồ chính tr ca nhà cm quyn … Thánh địa này vn hưng thnh và đầy oai lc. Chi tiết...

Bài Pháp Đầu tiên

Vườn Nai — n Độ

“Này các T Kheo, đây là chân lư v kh”... Đức Pht dy con người cuc sng là kh không phi v́ ngài là mt người bi quan vi cuc sng, mà là v́ ngài có cách để thoát kh, v́ vy, ngài nói cuc sng là kh để chúng ta nht tâm tu tp thoát kh theo giáo pháp ca ngài. Chi tiết...

Nơi Pht Nhp Niết Bàn

Câu Thi Na—n Độ

Đức thế Tôn ra đời dưới gc cây Vô ưu trong 1 ngày trăng tṛn và nhp dit dưới gc cây Sala trong mt ngày trăng tṛn. Thân xác tuân theo duyên danh, duyên dit nhưng Thế tôn vn c̣n măi qua Pháp ca ngài…               chi tiết...

TỨ ĐỘNG TÂM

HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH

KHƠI NGUỒN TÂM LINH!

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Text Box: Trở Về Trang Chủ
Text Box: DU LỊCH VIỆT ẤN : Tel: 0.862 862 888; 0914 95 96 97; Email: hanhhuong@hanhhuong.net
0.8.862 862 888

Trên 24 Năm chuyên trách hành hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ KHÁC