Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về Lại phần CâuThiNa

Khu vực xung quanh nơi Phật nhập diệt

Chùa Linh Sơn Việt Nam

Chùa Linh Sơn

Chùa Thái Lan có an trí Xá Lợi Phật

Chùa Miến Điện

Chuông Ḥa B́nh trong đền Đại Bát Niết Bàn

Đường phố tại Câu Thi Na

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Nơi Xá Lợi Phật được chia cho 8 quốc gia mộ đạo

Khúc sông Đức Phật tắm lần cuối cùng trước lúc nhập diệt