2. H́nh ảnh hiện nay

2.2. Vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc (tt)

         A: Tịnh Xá Kỳ Viên

         B: Hương Thất Phật

         C: Giếng nước của Tăng Đoàn

         D: Tháp Tôn Giả A nan

         E: Cây Bồ Đề A Nan

         F: Tháp Thánh Tăng SívaLy (Đại Lộc)

         G: Tháp Ngài Xá Lợi Phất

         H: Nhà khách xưa kia

         I: Lối vào vườn hiện nay

F. Tháp ngài thánh tăng Sívaly

 

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về lại Thành Xá  Vệ

G. Tháp Thờ Ngài Xá Lợi Phất

H. Nền Nhà Khách

Toàn cảnh khu vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc

chụp từ nền Giảng Đường chính ra phía ngoài

Toàn cảnh chụp từ cội Bồ Đề Ananda vào phía trong

A

B

C

D

F

E

G

H

I

Giảng đường chính

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal