LINH THỨU SƠN

Tháp Ḥa B́nh, bốn mặt có khám thờ tượng Phật tứ động tâm: Đản sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân và nhập niết bàn

Chùa Nhật Bản: Là nơi thờ 2 Đại Đệ Tử của Đức Phật quê tại thành Vương Xá,

đó là đôi bạn thân Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất

Đường sang Hương Thất Phật

Hang của Ngài A nan lưu trú trong thời gian Phật thuyết pháp tại linh Thứu

Hương Thất Phật trên đỉnh Linh Thứu, đây cũng là đường xuống Tịnh xá của Phật ở dưới, phía cuối của hang

Nơi Phật thuyết Pháp trên đỉnh Linh Thứu. Nhớ khi xưa, khi Đức Phật giơ cao cành sen giữa Đại chúng và Ngài Ca Diếp được ứng chứng thành Sơ Tổ thứ nhất

Đường cáp treo lên núi Linh Thứu

Hang của đôi bạn Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất

Đường sang hang của Ngài ca Diếp và nền gạch của tịnh xá của Đức Phật

Hang của ngài Ca Diếp

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về Lại Thành Vương Xá

Từ trái sang: Hương Thất Phật và nơi Phật thuyết Pháp trên đỉnh Linh Thứu

Đường sang nơi Phật thuyết Pháp