2. H́nh ảnh hiện nay

2.2. Vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc

         A: Tịnh Xá Kỳ Viên

         B: Hương Thất Phật

         C: Giếng nước của Tăng Đoàn

         D: Tháp Tôn Giả A nan

         E: Cây Bồ Đề A Nan

         F: Tháp Thánh Tăng SívaLy (Đại Lộc)

         G: Tháp Ngài Xá Lợi Phất

         H: Nhà khách xưa kia

         I: Lối vào vườn hiện nay

A. Kỳ Viên Tịnh Xá

 

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về lại Thành Xá  Vệ

B. Hương Thất Phật

C. Giếng Nước Đức Phật cùng Tăng Đoàn sử dụng trong thời gian ở đây

D. Tháp của Tôn Giả A nanda, ngay gần hương Thất Phật

E. Cây Bồ Đề A nanda — đảnh lễ Cây Bồ Đề A nanda, cũng được xem như là đảnh lễ Đức Phật

A

B

C

D

F

E

G

H

I

Giảng đường chính

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal