VƯỜN NAI

PHẬT SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN

LỊCH SỬ VÀ DI TÍCH

Liên quan đến VƯỜN NAI

Là nơi PHẬT SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN

(Xin vui ḷng nhấn chuột vào nội dung muốn xem)

 

1. Vườn Nai

 

 1.1. Truyền thuyết và kinh điển

 

1.2. H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ đến 2009

            1. Tháp gặp gỡ (Chaukhandi)

            2. Chùa Srilanka

            3. Bảo Tàng Sarnath

            4. Nơi Phật Sơ Chuyển Pháp Luân

            5. Sông Hằng Huyền Bí

VỊ TRÍ VƯỜN NAI TRÊN BẢN ĐỒ ẤN  ĐỘ

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal