Các địa điểm chiên bái khác trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng

Nơi Đức Phật, sau khi vượt sông Mahonà (nhánh thứ 2 của Ni Liên Thiền Ngày nay) định ngồi thành đạo th́ có một “thôn nữ” chỉ cho Thái Tử Sĩ Đạt Đa nơi thành đao là dưới gốc cây Bồ Đề cách đấy 80m. Nay vẫn c̣n 1 tảng đá tương truyền được đặt từ thời Vua A Dục

Tháp Phật trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng

Tháp Phật trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng

Tượng Phật tại bàn thờ, dưới Cội Bồ Đề

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm theo truyền thống Phật Giáo Ấn độ cổ được an trí bên cạnh phải của Tháp Đại Giác

Chuông Ḥa B́nh

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal